Algemene voorwaarden

Simpelwerf v.o.f. Terms and conditions. Algemene voorwaarden Simpelwerf v.o.f..

Inleiding.

Te allen tijde raadpleegbaar op de website van Simpelwerf v.o.f..

Artikel 1. Definities

1. Simpelwerf v.o.f.; gevestigd en kantoorhoudende aan de:

ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 02094859, verder te beschouwen als opdrachtnemer,leverancier van de dienst, of beheerder,enzovoorts. Opdrachtgever; de professionele- of particuliere afnemer, de klant, of koper, enzovoorts.

Overeenkomst; het contract, dat kernbedingen bevat over de dienst, levering of het product dat wordt geleverd, in samenhangen met de daarbij geleverde bijlagen en deze algemene voorwaarden.

Website: het geheel van raadpleegbare webpagina’s, de afbeeldingen, de ermee samenhangende scripts,applicaties en toepassingen dat men daar over het algemeen onder begrijpt, maar niet noodzakelijkerwijs daartoe beperkt. Content: de inhoud van de website; de door de klant aangeleverde tekst, foto's en afbeeldingen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Simpelwerf v.o.f. gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Simpelwerf v.o.f. verrichtte handelingen.

2. Door ondertekening van een overeenkomst met Simpelwerf v.o.f. verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Simpelwerf v.o.f. en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.Volgorde van geldigheid: de overeenkomst is leidend,vervolgens de bijlagen en specificaties bij het contract en tenslotte deze algemene voorwaarden. Tenslotte geldt de wet of de Europese regelgeving voor zover deze nog niet in de lokale wet is verwerkt.

6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Simpelwerf v.o.f. en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Overeenkomst

1. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Simpelwerf v.o.f. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Simpelwerf v.o.f. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Indien na het ondertekenen van een overeenkomst, de opdracht wordt teruggetrokken, wordt er een uurtarief berekend van minimaal 3 uur.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

1. Alle prijzen voor webpakketten staan vermeld op de website van Simpelwerf v.o.f.. De prijs voor een website op maat wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever en vastgelegd in de overeenkomst.

2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.

3. Prijswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

4. Aanbetaling van 30% op de totale kosten na het goedkeuren van de eerste opzet van de website. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.

5. Na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.

6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Simpelwerf v.o.f. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

8. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.

9. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten

1.Deze voorwaarden gelden voor een 1 (één) jarig onderhoudscontract voor een bestaande website.

2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.

3. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 2 weken aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.

4. Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief.

5. Voor het maken van nieuwe pagina’s geldt een tarief van € 35,- per pagina met vooraf besproken limiet van het aantal foto's.

6. Herhaling van aanmelden van de website op bestaande zoekmachines twee keer per jaar.

7. Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.

8. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.

9. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum.

Artikel 6. Hosting en domeinnaam

1. De klant is vrij in het kiezen van een hostingbedrijf. Simpelwerf v.o.f. kan de klant hierbij desgewenst adviseren en helpen, doch wordt nooit verantwoordelijk voor diensten die gelevert worden door het hostingbedrijf. De klant dient de gebruikersnamen en wachtwoorden schriftelijke te verstrekken aan Simpelwerf v.o.f.. Bij klachten over het hostingbedrijf, dient de klant zich rechtstreeks te melden bij het hostingbedrijf. De klant dient zich te houden aan de regels en algemene voorwaarden van het door hen gekozen hostingbedrijf.

2. De kosten die verschuldigd zijn voor hosting van de website en domeinregistratie dient de klant rechtstreeks te voldoen aan het bedrijf/instantie die deze diensten verleend.

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal. Na goedkeuren van de eerste opzet van de website en aanbetaling van 25% moet dit binnen 3 maanden gebeuren. Tenzij anders afgesproken.

2. Opdrachtgever geeft toestemming tot plaatsing van de tekst "designed by Simpelwerf v.o.f." en/of tekstlink naar Simpelwerf v.o.f. op de website van de opdrachtgever, tenzij anders afgesproken. 3. Simpelwerf v.o.f. mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

4. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de content op haar website en dient zich te houden aan algemene voorwaarden aan haar opgelegd door de lokale domeinnaamautoriteiten (TLD’s)en overigens aan toepasselijke wetgeving waaronder het geldende auteursrecht. Mocht Simpelwerf v.o.f. in rechte worden betrokken wegens content van de klant of de wijze waarop van de website(s) van de klant gebruik wordt gemaakt dan is de klant gehouden Simpelwerf v.o.f. niet slechts in rechte te vrijwaren maar is ook gehouden alle juridische kosten daarmee verband houdend te voldoen voor zover redelijk.

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst

1. Simpelwerf v.o.f. geeft bij aanvaarding van de opdracht globaal aan op welke termijn zij op kan leveren. Simpelwerf v.o.f. valt – behoudens waar nadrukkelijk anders wordt overeengekomen – niet aansprakelijk te houden voor het niet tijdig opleveren van een site. Wijzigingen in het ontwerp die in de testfase naar voren komen worden schriftelijk vastgelegd en voor zover deze wijzigingen tot overschrijding van de oorspronkelijke begroting leiden welke prijs daarvoor wordt betaald. Na het signaal van Simpelwerf v.o.f. dat de site geleverd is kan gedurende een week de klant de site of de applicatie testen, waarna deze als opgeleverd wordt beschouwd. Simpelwerf v.o.f. zal de opdracht zorgvuldig uitvoeren met de vakbekwaamheid en technische kennis die van haar verwacht mag worden. De klant dient te beschikken over licenties van de benodigde software.

2. Simpelwerf v.o.f. zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.

3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Simpelwerf v.o.f. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Simpelwerf v.o.f. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Simpelwerf v.o.f. zijn verstrekt, heeft Simpelwerf v.o.f. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Simpelwerf v.o.f. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Simpelwerf v.o.f. kenbaar behoorde te zijn.

5. Simpelwerf v.o.f. zal de website opleveren binnen de in de overeenkomst aangegeven termijn. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening en of bevestiging via email van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

6. Indien door Simpelwerf v.o.f. of door Simpelwerf v.o.f. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Opdrachtgever vrijwaart Simpelwerf v.o.f. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 9. Wijzigingen en meerwerk

1. Indien Simpelwerf v.o.f. op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Simpelwerf v.o.f. worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Simpelwerf v.o.f.
Simpelwerf v.o.f. is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

2. Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Simpelwerf v.o.f. opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties .

3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

4. Na het afleveren van de website volgt nog één correctie ronde die binnen één maand moet zijn afgerond. Met correctie wordt niet bedoeld aanpassing van de totale teksten, layout en/of afbeeldingen. Het gaat dan over kleine tekstuele aanpassingen.

Artikel 10. Duur en beëindiging

1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.

2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

3. Simpelwerf v.o.f. kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Simpelwerf v.o.f. gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

4. Simpelwerf v.o.f. heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Simpelwerf v.o.f. niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Simpelwerf v.o.f. zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Simpelwerf v.o.f. kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 11. Copyright ©

1. Alle aan Simpelwerf v.o.f. verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven.

2. Alle door Simpelwerf v.o.f. ontwikkelde websites kunnen door Simpelwerf v.o.f. voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

3. Op de door Simpelwerf v.o.f. ontwikkelde promotiematerialen en foto's berust copyright ©.

4. Mocht u van mening zijn dat wij uw copyright,patent, auteursrecht schenden dan verzoeken wij u om ons hierover te informeren. U dient aan ons aannemelijk te maken dat u de rechtmatige eigenaar/maker bent van het materiaal welke wij op onze site of elders hebben geplaatst. Als mocht blijken dat dit materiaal u wettelijk toebehoort dan voegen wij direct de bronvermelding toe indien mogelijk of verwijderen het van onze site.

5. Door onduidelijkheden in de wetgeving blijft er ruimte voor eigen interpretatie en invulling van ideeën. Het kan dus voorkomen dat, ondanks grote zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een eigenaar toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In dit geval verzoeken we u om contact met ons op te nemen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Simpelwerf v.o.f. en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

2. Simpelwerf v.o.f. is nimmer aansprakelijk te stellen waar het niet behoorlijk leveren van de dienst is te wijten aan het niet of niet tijdig aanleveren van content voor de website door de opdrachtgever. De aansprakelijkheid van Simpelwerf v.o.f. zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

3. Indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit het niet leveren van de dienst is nadrukkelijk uitgesloten. Als overmacht wordt beschouwd iedere omstandigheid buiten de macht van Simpelwerf v.o.f.

4. Simpelwerf v.o.f. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor content van de klant op zijn website(s).

Artikel 13. Overmacht

1. In geval van overmacht is Simpelwerf v.o.f. gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

3. Simpelwerf v.o.f. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant, softwarefabrikant of anderen waarop Simpelwerf v.o.f. geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 14. Diverse bepalingen

1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

3. Simpelwerf v.o.f. kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

4. Simpelwerf v.o.f. heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 15. Derden

1. Simpelwerf v.o.f. is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Simpelwerf v.o.f. doorgevoerd en direct doorberekend aan de opdrachtgever.

2. Simpelwerf v.o.f. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

2. De door Simpelwerf v.o.f. vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.

3. Het door Simpelwerf v.o.f. ontwikkelde CMS systeem Simpelwerf CMS is en blijft eigendom van Simpelwerf v.o.f.. De klant mag dit CMS gebruiken zolang hij of zij klant is van Simpelwerf v.o.f.. Het is niet toegestaan om concurrenten van Simpelwerf v.o.f. op de hoogte te brengen van de werking van het CMS systeem en of toegang te geven tot het CMS systeem.

4. Door Simpelwerf v.o.f. of anderen ontwikkelde scripts en programma's gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Simpelwerf v.o.f..

5. Simpelwerf v.o.f. behoud het recht om het CMS op non-actief te zetten indien de factuur voor de oplevering niet binnen de afgesproken termijn wordt voldaan, of de betalingen uitblijven.

Artikel 17. Privacy bepalingen

1. Uw persoonsgegevens worden door Simpelwerf v.o.f. slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) belangrijk. Privacy bepalingen van de SIDN zijn hier te vinden.

2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Simpelwerf v.o.f. verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Simpelwerf Webdesign Stadskanaal

SIMPELWERF V.O.F

Werfstraat 17
9503 BS Stadskanaal
info@simpelwerf.nl
Mobiel: 06-362 529 17